Home » ตลาดเป้าหมายและแนวโน้มการขายออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้า กทม

ตลาดเป้าหมายและแนวโน้มการขายออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้า กทม

การทำความเข้าใจฐานลูกค้าหรือกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้า กทมที่น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์การตลาดแบบองค์รวม และเมื่อใดที่ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า กทมเติบโตและวิวัฒนาการ จะได้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้การสร้างผู้ใช้ง่ายขึ้น บุคลิก ตามลูกค้าในอุดมคติ 

ความหมายตลาดเป้าหมาย

ตลาดเป้าหมาย Target Marketing  หมายถึง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกิจการ โดยมีรูปแบบของการจัดผลิตภัณฑ์ หรือบริการและส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดที่มีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกัน ในปริมาณความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง  มีความเต็มใจซื้อ และมีความสามารถในการซื้อ ขายสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ

ตลาดเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งตลาดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

  • ตลาดเป้าหมายประเภทที่ 1 : ตลาดผู้ค้าปลีก Retailing คือ เป็นลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า กทม โดยมีรูปแบบการซื้อสินค้าหรือบริการขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อแสวงหากำไรความต้องการของสินค้าสร้างผ่านการพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
  • ตลาดเป้าหมายประเภทที่ 2 : ตลาดผู้ค้าส่ง Wholesaling คือ เป็นลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า กทม หรืออาจเรียกว่า ผู้จัดจำหน่าย (Distributors) ต่างจากผู้ค้าปลีกหลายประการ โดยมีรูปแบบการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแล้วมาขายให้กับร้านค้าปลีก
  • ตลาดเป้าหมายประเภทที่ 3 : ตลาดอุตสาหกรรม Industrial Market คือ ตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆไป แต่จะมีสภาพเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล โดยมีรูปแบบของการซื้อสินค้าไปใช้การผลิต หรือนำไปใช้ธุรกิจ เช่น ซื้อคอยน์บุหรี่ไฟฟ้า(วัตถุดิบ) ไปใช้การผลิตเป็นบุหรี่ไฟฟ้า กทม
  • ตลาดเป้าหมายประเภทที่ 4 : ตลาดรัฐบาล Government Market คือ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งสวนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยมีรูปแบบการซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อการผลิตและบริการไปใช้ในการดำเนินงานของรัฐบาล ( แต่ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยตรง )
  • ตลาดเป้าหมายประเภทที่ 5 : ตลาดระหว่างประเทศ International Market คือ การตลาดที่ดำเนินการโดย บริษัทข้ามชาติหรือข้ามเส้นเขตแดนของประเทศ โดยมีรูปแบบของตลาดของสินค้าและบริการจากผู้ผลิตในประเทศหนึ่งที่จำหน่ายไปยังผู้ใช้ในอีกประเทศหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ได้ค้นพบตัวเลือก“ ตลาดเป้าหมาย” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า กทมของคุณ

Harper Torres

Back to top